VYTVÁŘÍME CENTRUM
EXCELENCE V OBLASTI
VÝZKUMU KONOPÍ
A KANABINOIDŮ

icci-symbol-white

Zakladatelé ICCI v sobě spojují velmi různorodé odbornosti: klinický a základní výzkum, poradenství a management, ochranu práv pacientů, přípravu právních analýz a podkladů pro tvorbu legislativy, institucionalizovaný lobbing na úrovni vlád a zákonodárných sborů, biostatistiku a lékařskou informatiku, tvorbu bezpečnostních protokolů (typicky standardů řízení kvality pro pěstování konopí a pro jeho laboratorní analýzy), výrobu a distribuci konopných produktů a v neposlední řadě mezinárodní podnikání. Tato unikátní kombinace nám umožňuje vytvořit úspěšný globální projekt, disponující unikátními zdroji a zkušenostmi. Fixní část výnosů z našeho podnikání bude věnována neziskovým pacientským organizacím ASA1), KOPAC2) a IMCPC3).


  1. Americans for Safe Access; organizace se sídlem v USA, jejímž cílem je zajištění legálního a bezpečného přístupu ke konopí pro terapeutické účely a výzkum.
  2. Pacientský spolek pro léčbu konopím v ČR.
  3. Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopí.
  4. Metabolom: kompletní soubor nízkomolekulárních látek, přítomných v buňce, biologickém vzorku či v biologickém systému v daném čase.

Projekty ICCI

  1. Mezinárodní iniciativa pro standardizaci datových formátů výsledků studií konopí a kanabinoidů a pro hlášení jejich nežádoucích účinků
  2. Globálně zaměřené vědecké mapování a analýza priorit v biomedicíně a dalších přírodních vědách, zabývajících se konopím a kanabinoidy, a v souvisejícím politologickém výzkumu
  3. Projekt konopného metabolomu
  4. Projekt CannaData
  5. Produktové standardy GMP/GAP/GLP pro konopí

ICCI Products

Výzkumné nástroje

Navzdory rostoucí globální popularitě výzkumu konopí a kanabinoidů stále trvá nedostatek specializovaných výzkumných nástrojů pro vědecké studium vztahu konopí, látek z něj a jejich účinků na lidský organismus. To se týká nových analytických metod, vývoje buněčných linií, protilátek a činidel, identifikace a přípravy diagnostických markerů nemocí, vývoje hardware a software příští generace nezbytného pro výrobu a vývoj, a dalších oblastí.

Rozvoj pracovních sil

ICCI bude potřebovat vysoce motivované a špičkově vzdělané odborníky. V současnosti proto nabízíme jedinečné příležitosti zaměstnání i studijní praxe absolventům a studentům vysokoškolských oborů zaměřených na výrobu a zpracování léků i potravin, zemědělství a další oblasti, které pracují s problematikou řízení kvality procesů a zajišťování kvality produktů. Předpokládáme, že specifické potřeby rychle se rozvíjejícího oboru postupně povedou ke vzniku nových bakalářských studijních programů. ICCI rovněž předpokládá vznik a podporu značného množství Ph.D. projektů v přírodních i společenských vědách, zabývajících se problematikou léčebného konopí a kanabinoidů a postupně i dalších rostlinných či z rostlin odvozených léčiv.

Služby ICCI

Vývoj patentů a duševního vlastnictví

Vývoj a aplikace patentů, zakládání a podpora startupů, vývoj hardware i software, vývoj nástrojů a postupů pro cílené umisťování léčiv v organismu, vývoj nových účinných látek a jejich směsí.

Metabolomické nástroje

ICCI buduje biologickou knihovnu metabolomů odrůd konopí, která bude charakterizovat a katalogizovat plné spektrum známých i neznámých složek z analyzovaných konopných vzorků. Tato knihovna bude unikátním nástrojem pro srovnávání metabolomických profilů s požadovanými indikacemi pro optimální podobu klinických testů, doporučení pro metody personalizované léčby a pro zemědělskou vědu.

Nástroje pro generování a zpracování „velkých dat “ (BIG DATA) pro přesné zacílení výzkumu a pro poskytování personalizované léčby konopím a kanabinoidy

ICCI využije datové platformy a nástroje k poskytování širokého spektra výzkumných služeb pro výrobce, distributory, laboratoře a výzkumné instituce, zdravotníky, pacienty, univerzity i soukromé instituce.

Mezinárodní certifikace zaměřená na bezpečí pacientů

Certifikace zaměřená na bezpečí pacientů (Patients-Focused Certification, PFC) představuje výsledek konsenzu předních světových expertů v oblasti regulace technického i léčebného konopí a dalších botanických produktů. PFC certifikuje shodu se standardy Správné výrobní praxe (GMP), Správné zemědělské praxe (GAP) a Správné laboratorní praxe (GLP) pro produkty z léčebného konopí a pro standardizované služby v této oblasti. PFC je smluvním partnerem několika vlád, Americké společnosti rostlinné výroby (American Herbal Products Association), Asociace konopného průmyslu (Hemp Industry Association) a Amerického sdružení pro rostlinná léčiva (American Herbal Pharmacopoeia). ICCI tyto služby přizpůsobí pro mezinárodní trh, kde je bude nabízet na standardní komerční bázi.

Služby pro klinický výzkum

ICCI ve spolupráci s českými institucemi navrhuje, koordinuje a provádí klinické testy na zakázku veřejných i soukromých subjektů. ICCI díky své zkušenosti a odbornosti dokáže propojovat nejnovější vědecké poznatky a inovativní výzkumné techniky tak, aby naplňovaly specifické potřeby designu klinických testů, náročných požadavků na jejich řízení a na analýzu takto získaných dat.

Benjamin Z. Bronfman

Ben Bronfman se začal o oblast konopí zajímat před sedmi lety, když se přestěhoval do Los Angeles. Po prozkoumání oboru se rozhodl stát se členem rady organizace Americans for Safe Access. Tehdy existovalo 16 států, které přijaly konopné zákony. Ben Bronfman byl jedním z nejangažovanějších členů ASA. Kromě práce pro ASA se Bronfman spojil s různými investory ze Silicon Valley, aby v roce 2010 v nerozhodných volbách (standoff election) zvolili Kamalu Harrisovou generální prokurátorkou Kalifornie proti Steve Cooleymu. Tím pomohl zajistit, že legalizační zákony na největším trhu s léčebným koopím v USA nebudou revokovány. Ben Bronfman je výkonný ředitel společnosti Global Thermostat, kterou spoluzakládal s Gracielou Chichilinsky, ekonomkou Columbia University, a hostujícím profesorem tamtéž Peterem Eisenbergerem. Ben Bronfman zajistil společnosti první ocenění ve výši 100 milionů dolarů a zajistil společnosti mnoho obchodních a strategických partnerství. Je členem rad mnoha organizací, včetně Pioneer Works, centra pro umění a inovace v Red Hooku v Brooklynu. Působí v několika technologických startupech a nedávno obdržel, spolu s Clinton Foundation, cenu Entrepreneur Award organizace Global Green. Ben Bronfman je umělec, environmentalista, producent a hudebník, nominovaný na Grammy. Žije v New Yorku.

MUDr. Pavel Kubů

Je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na III. lékařské fakultě UK v Praze. Od 2006 je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti. Od r. 2007 je členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth, v letech 2012-2015 byl členem dozorčí rady Českého zdravotnického fóra a od 2013 je členem správní rady Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC. V nestátních a neziskových organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventivních a léčebných metod. Od 2011 vede implementaci zdravotnické strategie společnosti ELON MEDICAL s.r.o. zaměřené na léčbu pomocí tištěného světla v nositelných zařízeních na bázi plastické elektroniky. V roce 2014 spoluzaložil společnost Konomed s.r.o., která se orientuje na výzkum a vývoj na poli léčebného konopí.

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD

Tomáš Zábranský dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1993 a na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp. V současnosti je vedoucím několika vědeckých a výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řídí soukromou společnost ResAd, s.r.o., která je zaměřena na poradenství, výzkum a vzdělávací aktivity pro národní i mezinárodní veřejné instituce, a je ředitelem neziskové organizace AdRes Institut, z.ú. Od r. 2014 působí jako poradce předsedy vlády v oblasti (proti)drogové politiky a jako zmocněnec ministra zdravotnictví pro zavádění konopí pro léčebné použití do českého zdravotnického systému a pro problematiku drog. Působí také jako drogový epidemiolog pro OSN a EU a odborník na monitorování drogové situace v zemích bývalého Sovětského svazu, na západním Balkáně a v členských i kandidátských zemích Evropské unie. V r. 2011 byl zakládajícím signatářem Petice za léčebné konopí a byl členem expertních skupin, které připravovaly zavedení konopí pro léčebné použití do legislativy ČR.

Steph Sherer

Steph Sherer je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou organizace Americans for Safe Access (ASA), největšího sdružení v USA, které sdružuje pacienty, profesionální zdravotníky, vědce a zainteresované občany s cílem propagovat bezpečný a legální přístup ke konopí pro léčebné účely a výzkum.  Osobní zkušenost s příznivými účinky léčebného konopí a předchozí praxe v organizování zájmových skupin do strukturovaných organizací vedly Steph v roce 2002 k založení ASA s cílem vybudovat z něj nástroj na podporu ochrany zájmů a práv prostých pacientů. Postupem doby Steph – sama výborná řečnice a přesvědčivá obhájkyně práv a svobod – vyškolila přes 100 000 Američanů v zásadách úspěšné občanské angažovanosti. Steph se stala přední mezinárodní představitelkou a odbornicí na prosazování léčebného konopí pro pacienty a současně ve spolupráci s organizací American Herbal Products Association (AHPA) vytvořila první americké průmyslové normy týkající se distribuce, pěstování, analýzy, sušení, balení a označování léčebného konopí.

ICCI media kontakt

Jakub Večerka

Jakub Večerka pracuje v ICCI jako PR & Marketing manažer. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a mezi jeho předešlé zkušenosti v oblasti PR patří mj. práce pro Ministerstvo zdravotnictví, Městskou část Praha 5, GECO a.s., Vítkovice a.s., MSD Animal Health, Sprinx Systems a.s.

Kontaktní informace: jakub.vecerka@icci.science nebo +420 603 185 441

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., FCMA, FECNP, FCINP

Profesorka farmakologie, FCMA, FECNP, FCINP, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika. Po získání titulu MUDr. začala svou kariéru ve farmakologii na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Působila jako profesorka farmakologie a ředitelka oddělení farmakologie. Má rozsáhlé a různorodé administrativní zkušenosti, působila jako členka vědecké rady a proděkanka pro zahraniční vztahy. V roce 2011 postoupila na pozici šéfky výzkumné skupiny “Experimentální a aplikované neuropsychofarmakologie” v Centrálním evropském institutu technologie (CEITEC) na Masarykově univerzitě. V rámci výzkumu se věnovala neuropsychofarmakologii od dob ukončení PhD studií ve Farmakologickém institutu Akademie Věd v Praze. Její nejcitovanější díla se zabývají kanabinoidy (ve spolupráci s jeruzalémskou laboratoří profesora R. Mechoulama) a metamfetaminovými studiemi. V roce 2013 získala Šulcová “Cenu Milady Paulové v experimentální a klinické farmakologii a toxikologii” od českého ministerstva školství. V roce 2014 byla zvolena členkou České lékařské akademie (FCMA). Dr. Šulcová byla a je členkou výborů několika národních i mezinárodních vědeckých společností. Je čestnou členkou České neuropsychofarmakologické společnosti (CNPS), v letech 1999-2000 zastávala funkci prezidentky této společnosti s 52 let trvající historií. Je členkou výkonných komisí České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, Evropské behaviorální farmakologické společnosti (EBPS), Evropské akademie neurofarmakologie (ECNP). V letech 2010-2014 byla zvolena viceprezidentkou Mezinárodní neuropsychofarmakologické akademie (CINP), pro volby roku 2016 pak přijala nominaci na prezidentskou kandidátku.

As. Prof. MUDr. Marian Hajduch, PhD

Hlavní řešitel a manažer klinických míst ve 12 klinických studiích. V České republice založil úspěšnou nadaci pro výzkum rakoviny. Podílel se na vytvoření národní soustavy předpisů ohledně personalizované medicíny a zvládání rakoviny. Je předsedou , a také národním ředitelem Evropské infrastruktury pro translační medicínu (European Translational Medicine Infrastructure (EATRIS).

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. získal titul RNDr. v oboru analytické chemie (1972), Ph.D. v analytické chemii (1974); v roce 1994 se stal docentem v oboru organické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v r. 1995 doktorem věd ve farmaceutické chemii na Univerzitě Karlově. Nyní je vědeckým pracovníkem (research fellow) na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Izrael); od r. 1990 zde působí na Farmaceutické fakultě (School of Pharmacy) v různých postaveních (výzkumník, řádný profesor, vědecký pracovník). Obdržel tyto tituly a ocenění: čestný doktorát – Chemiae Doctor honoris causa (2007) a Medicinae Doctor honoris causa (2011), Hanušovu medaili za záslužnou činnost v oblasti chemie (2005), Cenu adiktologie (2012), a Cenu města Olomouc (2013). Hlavní vědecké zájmy: chemie přírodních látek (izolace a identifikace nových sloučenin), testování sloučenin na biologickou aktivitu.

Dr. Pavel Pachta

Konzultant v oboru regulace psychotropních látek, dříve dlouholetý náměstek předsedy Mezinárodní rady pro potírání narkotik (INCB) a ředitel Sekce kontroly a odhadů narkotik při sekretariátu INCB v Kaceláři Spojených národů pro drogy a zločin (UNODC). Přispívá do řady publikací OSN a WHO.

Ing. Petr Kaštánek, PhD

Biotechnolog a biochemický inženýr. Ředitel Centra kompetence pro výzkum biorafinací (BIORAF, komplexní zacházení a využití biomasy), výkonný ředitel EcoFuel Laboratories (biotechnologie, extrakce a bioreaktory) a BIOCEN Laboratories (bioaktivní složky pro nutraceutika a kosmetiku). Je členem České biopalivové platformy, dále CEBIO – Česká biotechnologická platforma, Who is Who 2011, 2000 vynikajících intelektuálů 21.století 2011, Hlavní cena „Eco-Praha 1995“, spoluautor technologického ocenění „Inovace roku 2001“. Působí na H. C. Orsted Institutu v Kodani a na Institutu Maxe Plancka v Dortmundu. Výzkumné aktivity v oblasti konstrukce bioreaktorů, biotechnologie mikrořas a izolace bioaktivních složek z přírodních zdrojů. Autor více než 15 patentů. Vyučuje bioinženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Jahan Marcu, PhD

Vedoucí vědecký pracovník organizace Americans for Safe Access (ASA) a hlavní auditor certifikačního programu ASA Patient Focused Certification. Zakladatel a viceprezident konopné subdivize Chemické společnosti USA. Členem rady ředitelů Mezinárodní asociace pro kanabinoidy v medicíně. Autor konopné monografie American Herbal Pharmacopeia. Je členem několika odborných vládních a obchodních komisí a vědeckých organizací, včetně Americké společnosti pro rostlinné produkty (American Herbal Products Association AHPA), Americké farmakognostické společnosti (American Society of Pharmacognosy), Americké společnosti olejové chemie (AOCS), Americké organizace analytických chemiků (AOAC), Mezinárodní koalice konopných pacientů (IMCPC), a dalších.

Justin Fischedick, PhD

Zakladatel a vedoucí chemik při Excelsior Analytical Laboratory. Od roku 2008 studoval kanabinoidový metobolom a terpeny na Leiden University v Nizozemí. V letech 2013 až 2015 pracoval na Washingtonské státní univerzitě, kde studoval biosyntézu terpenů v konopných rostlinách.

MUDr. Jan HAJER, Ph.D

Pregraduální vzdělání:

1989-1995 – magisterské studium v oboru Všeobecné lékařství 3. LF UK v Praze

1985-1989 – Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

 

Odborné vzdělání a kvalifikace:

2002 – specializace v oboru gastroenterologie

1995 – 2001 – doktorandské studium biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka

1999 – atestace v oboru Vnitřní lékařství I. stupně

 

Zaměstnání dřívější a současné:
2015 – vedoucí divize gastroenterologie II.interní kliniky FNKV a 3.LF UK
1995 – dosud – lékař II.interní kliniky 3.LF UK a FNKV

 

Pedagogická činnost:

2000 – dosud – odborný asistent 3. LF UK  v oboru vnitřních nemocí
2000-2004 – odborný asistent oboru  buněčné a molekulární biologie

 

Působení v zahraničí

1995 – Oddělení molekulární genetiky, prof.Mittermayer, Linz- Krankenhaus der Elisabetethen
1997 – Oddělení molekulární biologie, prof.Schackert,  Medizinische Facultät TU Dresden

Ceny

Cena ČGS podpořená grantem  firmy  Léčiva – projekt Molekulárně genetická diagnostika HNPCC – 1997

Preis der MGG für osteuropäische Gastroenterologen – práce Novel germline mutations of hMLH1 gene in czech patients with colorectal cancer – 2000

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, PhD

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – má atestace I. a II. stupně z oboru chirurgie (1983, 1988) a z klinické onkologie (1993), kandidaturu věd (1992), docenturu (1998) a posléze profesuru (2003) v oboru chirurgie. Od roku 1979 působil jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a opět jako odborný lékař (2008-2010); od října 2014 je opět ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně. Je senátorem – předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Je předsedou panelu P03-Nádorové choroby Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky a členem Vědecké rady Univerzity Karlovy. Je členem Vědecké rady pro obor klinická onkologie České lékařské komory a předsedou Nadačního fondu Hráz rakovině v Masarykově onkologickém ústavu.

MUDr. Tomáš Zábranský, PhD

Tomáš Zábranský dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1993 a na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp. V současnosti je vedoucím několika vědeckých a výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řídí soukromou společnost ResAd, s.r.o., která je zaměřena na poradenství, výzkum a vzdělávací aktivity pro národní i mezinárodní veřejné instituce, a je ředitelem neziskové organizace AdRes Institut, z.ú. Od r. 2014 působí jako poradce předsedy vlády v oblasti (proti)drogové politiky a jako zmocněnec ministra zdravotnictví pro zavádění konopí pro léčebné použití do českého zdravotnického systému a pro problematiku drog. Působí také jako drogový epidemiolog pro OSN a EU a odborník na monitorování drogové situace v zemích bývalého Sovětského svazu, na západním Balkáně a v členských i kandidátských zemích Evropské unie. V r. 2011 byl zakládajícím signatářem Petice za léčebné konopí a byl členem expertních skupin, které připravovaly zavedení konopí pro léčebné použití do legislativy ČR.

MUDr. Viktor Mravčík, PhD

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V roce 1997 získal atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal v IPVZ Praha nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie. V r. 2013 získal na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze doktorát (Ph.D.) v oboru preventivní medicína. Je absolventem mezinárodních kursů v oblasti epidemiologie a drogové politiky (Portugalsko, Nizozemsko).Od r. 2002 je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), které je pracovištěm Úřadu vlády České republiky. Podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování drogové situace. Má bohatou praxi ve vzdělávání kolegů ze zemí, které se připravují na monitorování drogové situace podle standardů EMCDDA, nebo v této oblasti prohlubují svoji kompetenci. Vyučuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v bakalářském a magisterském studijním programu oboru adiktologie (metodologii a drogovou epidemiologii). Je členem redakční rady časopisu Adiktologie (od r. 2001). V letech 2011–2013 se aktivně podílel na činnosti vládní a parlamentní skupiny za zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice. Je editorem a hlavním autorem Výročních zpráv o stavu ve věcech drog v České republice, předkládaných každoročně vládě ČR a EMCDDA. Je (spolu)autorem nebo editorem více než 70 odborných prací a časopiseckých publikací zaměřených na drogovou epidemiologii a výskyt infekcí ve skupinách osob s rizikovým chováním.

Prof. Dr. Jana Hajšlová

Ředitelka Institutu chemické technologie při Ústavu chemie a analýzy potravin. Členka Vědecké komise EU pro nově identifikovaná zdravotní rizika (), členka Mezinárodního editorského sboru časopisu Journal of Food Additives and Contaminants, členka Národního střediska OSN pro globální monitorovací environmentální program.

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Profesor a vedoucí Oddělení mezinárodního práva Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze a koordinátor Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE), výzkumný pracovník Institutu práva při České akademii věd. Člen Komise OSN pro mezinárodní právo. Prezident České společnosti pro mezinárodní právo. Šéfeditor České ročenky soukromého a veřejného mezinárodního práva. Autor nebo spoluautor 16 knih a více než 140 článků a studií o mezinárodním právu. Hlavní oblasti jeho výzkumu zahrnují lidská práva, kodifikaci mezinárodního práva, mezinárodní zodpovědnost a mezinárodní trestní právo.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD

Profesor psychiatrie III. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Vystudoval psychiatrii a psychoterapii. V současné době je zástupcem ředitele Národního ústavu duševního zdraví v České republice. Je editorem několika knih a autorem více než 100 vědeckých článků. Profesor Horáček obdržel několik národních i mezinárodních cen od International Pharmaco-EEG Society (Werner Hermann Memorial Award), České neuropsychofarmakologické společnosti ČLS JEP a ECNS-ISNIP.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, Ph.D

Přednosta Kliniky dermatovenerologie III. lékařské fakulty při Karlově univerzitě v Praze. Prezident České dermatovenerologické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tajemník Evropské dermatologické rady (UEMS).

Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, absolvoval Lékařskou fakultu v Plzni (Univerzita Karlova), habilitoval pro obor patologická fyziologie, v témže oboru je doktorem lékařských věd a od roku 1991 jejich profesorem. Je zakládajícím členem , byl jejím prvním místopředsedou a v současné době je jejím předsedou. Je spoluzakladatel postgraduálního studia v biomedicíně na Univerzitě Karlově, člen Koordinační rady a člen oborových rad fyziologie a patofyziologie člověka, neurověd a experimentální chirurgie. Je čestným členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, čestný člen Československé a České fyziologické společnosti, Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a České neuropsychofarmakologické společnost o.s. Napsal učebnice a skripta fyziologie a patologické fyziologie, dále lékařskou francouzštinu a další učebnice o bolesti. Přeložil odborné knihy z francouzštiny, angličtiny a němčiny a jednu beletristickou knihu z francouzštiny. Pracuje v mnoha českých a mezinárodních společnostech, redakčních radách mezinárodních i národních časopisů (v 5 impaktovaných časopisech). Byl a je organizátorem národních a mezinárodních vědeckých kongresů. 

Prof. MUDr. Robert Gürlich

Přednosta Chirurgické kliniky III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Člen Vědecké rady III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, PhD, MBA

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 2014 je rektorem Univerzity Karlovy. Od r. 1990 působí na pražské 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze; od r. 1999 dosud je tam přednostou Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a vedoucím Referenční laboratoře Ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii.  Jeho vědecká práce je zaměřena na problematiku oxidačního stresu, nových diagnostických metod a metabolismu alkoholu. V postgraduální výuce je školitelem v oboru biochemie a patobiochemie. Je hlavním autorem více než 350 odborných článků, 6 monografií, a spoluautorem 64 kapitol v knihách. Byl předsedou Pracovní skupiny pro zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice, která připravila návrh nutných legislativních změn tak, aby se mohl využívat potenciál konopí pro léčebné účely.

Steph Sherer

Steph Sherer je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou organizace Americans for Safe Access (ASA), největšího sdružení v USA, které sdružuje pacienty, profesionální zdravotníky, vědce a zainteresované občany s cílem propagovat bezpečný a legální přístup ke konopí pro léčebné účely a výzkum.  Osobní zkušenost s příznivými účinky léčebného konopí a předchozí praxe v organizování zájmových skupin do strukturovaných organizací vedly Steph v roce 2002 k založení ASA s cílem vybudovat z něj nástroj na podporu ochrany zájmů a práv prostých pacientů. Postupem doby Steph – sama výborná řečnice a přesvědčivá obhájkyně práv a svobod – vyškolila přes 100 000 Američanů v zásadách úspěšné občanské angažovanosti. Steph se stala přední mezinárodní představitelkou a odbornicí na prosazování léčebného konopí pro pacienty a současně ve spolupráci s organizací American Herbal Products Association (AHPA) vytvořila první americké průmyslové normy týkající se distribuce, pěstování, analýzy, sušení, balení a označování léčebného konopí.

Strategická partnerství ICCI

Hlavní projektoví partneři, s nimiž dojednáváme spolupráci v různých oblastech našich aktivit

Blog and press releases

20.05. 2017

First audit of cannabis distribution in Europe

(Prague, May 19, 2017) At the beginning of May 2017, representatives of the European Cannabis industry met in Barcelona. There were two key reasons for the professional seminar: training of quality and…

Všechny příspěvky >